Browsing Tag

12 chòm sao

Sự hình thành của Bốn Yếu Tố

Âm dương thì luôn hòa hợp luôn nhưng khắc nhau vì dương động tức khắc âm tĩnh, nhưng quá động sinh tĩnh thành âm, nhưng quá tĩnh sinh động thành dương. Dương là tính nhiệt Âm là tính hàn Khi nhị nguyên hòa hợp sẽ sinh ra tứ tượng: Thanh âm…