Browsing loại

Bói Bài Tiên Tri Lenormand

Bài bói Lenormand được phát triển bởi một nhà tiên tri người Pháp thế kỷ 19. Cách dùng bài tương tự với bài Tarot mặc dù cũng có những quy tắc riêng.