Danh Sách Kết Hợp Lá Bài Lenormand

0 86.704

Danh Sách Các Dạng Kết Hợp Lá Bài Lenormand

Đây là một danh sách các dạng kết hợp lá bài tiên tri Lenormand. Danh sách này chưa hẳn là vẹn toàn, nhưng nó sẽ là một gợi ý tốt dành cho bạn khi bắt đầu tìm hiểu loại bài bói Lenormand này. Khi bạn thực hành đọc các lá bài, bạn sẽ thấy rằng những dạng kết hợp này không áp dụng cho mọi hoàn cảnh. Sẽ đến lúc bạn có những ý nghĩa kết hợp bài của riêng mình, nhưng cho đến lúc ấy, những dạng kết hợp này có thể hỗ trợ khi bạn học hỏi.

Gilded Lenormand 1

Danh Sách Lá Bài Lenormand và Ý Nghĩa Kết Hợp Kèm Theo

1. Rider 13. Child 25. Ring 
2. Clover 14. Fox 26. Book 
3. Ship 15. Bear 27. Letter 
4. House  16. Stars 28. Gentleman / Man 
5. Tree  17. Stork 29. Lady / Woman 
6. Clouds  18. Dog  30. Lily 
7. Snake  19. Tower 31. Sun 
8. Coffin  20. Garden 32. Moon 
9. Bouquet  21. Moutain  33. Key 
10. Scythe  22. Crossroad  34. Fish 
11. Whip 23. Mice 35. Anchor
12. Birds  24. Heart 36. Cross

Theo Learn Lenormand

Tags:

https://tarot vn/danh-sach-ket-hop-la-bai-lenormand/, https://tarot vn/danh-sach-ket-hop-la-bai-lenormand/, https://tarot vn/danh-sach-ket-hop-la-bai-lenormand/, https://tarot vn/danh-sach-ket-hop-la-bai-lenormand/, https://tarot vn/danh-sach-ket-hop-la-bai-lenormand/, https://tarot vn/danh-sach-ket-hop-la-bai-lenormand/, https://tarot vn/danh-sach-ket-hop-la-bai-lenormand/, https://tarot vn/danh-sach-ket-hop-la-bai-lenormand/, https://tarot vn/danh-sach-ket-hop-la-bai-lenormand/, https://tarot vn/danh-sach-ket-hop-la-bai-lenormand/, https://tarot vn/danh-sach-ket-hop-la-bai-lenormand/, https://tarot vn/danh-sach-ket-hop-la-bai-lenormand/, https://tarot vn/danh-sach-ket-hop-la-bai-lenormand/, https://tarot vn/danh-sach-ket-hop-la-bai-lenormand/, https://tarot vn/danh-sach-ket-hop-la-bai-lenormand/, https://tarot vn/danh-sach-ket-hop-la-bai-lenormand/, https://tarot vn/danh-sach-ket-hop-la-bai-lenormand/, https://tarot vn/danh-sach-ket-hop-la-bai-lenormand/, https://tarot vn/danh-sach-ket-hop-la-bai-lenormand/, https://tarot vn/danh-sach-ket-hop-la-bai-lenormand/
(5★ | 638 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời