Lá 50. Consider Your Foundation – Whispers of Love Oracle Cards

0 2.897

50. Consider Your Foundation

Ý nghĩa lá 50. Consider Your Foundation trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards
Ý nghĩa lá 50. Consider Your Foundation trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards

Cân Nhắc Về Nền Tảng Của Bản Thân

Bạn đang được kêu gọi để xem xét xem bản thân kết nối với tình yêu đến được bao nhiêu.

Tình yêu có là những cam kết mà không cần bảo hiểm. Ta sẽ tự tạo cho mình hy vọng rằng tình yêu sẽ mang lại kết quả vững bền. Tình yêu là một nghệ thuật của niềm tin. Hãy bao bọc bản thân bởi tình yêu và hiểu rằng cuộc đời bạn sẽ tốt đẹp hơn vì nó.

Bộ Bài Whispers of Love Oracle Cards – Angela Hartfield

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Whispers of Love Oracle Cards


(5★ | 468 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời