Work Your Light Oracle – Yes

0 2.095
Work Your Light Oracle - Yes 1
Yes

YES

Cứ “say YES” thôi. 

ĐÚNG. DẠ. ĐƯỢC. CÓ. VÂNG. RỒI. Ừ. PHẢI. ĐỒNG Ý. CHẮC. ỔN. TUYỆT. DUYỆT.

ĐÚNG. DẠ. ĐƯỢC. CÓ. VÂNG. RỒI. Ừ. PHẢI. ĐỒNG Ý. CHẮC. ỔN. TUYỆT. DUYỆT.

ĐÚNG. DẠ. ĐƯỢC. CÓ. VÂNG. RỒI. Ừ. PHẢI. ĐỒNG Ý. CHẮC. ỔN. TUYỆT. DUYỆT.

ĐÚNG. DẠ. ĐƯỢC. CÓ. VÂNG. RỒI. Ừ. PHẢI. ĐỒNG Ý. CHẮC. ỔN. TUYỆT. DUYỆT.

ĐÚNG. DẠ. ĐƯỢC. CÓ. VÂNG. RỒI. Ừ. PHẢI. ĐỒNG Ý. CHẮC. ỔN. TUYỆT. DUYỆT.

ĐÚNG. DẠ. ĐƯỢC. CÓ. VÂNG. RỒI. Ừ. PHẢI. ĐỒNG Ý. CHẮC. ỔN. TUYỆT. DUYỆT.

ĐÚNG. DẠ. ĐƯỢC. CÓ. VÂNG. RỒI. Ừ. PHẢI. ĐỒNG Ý. CHẮC. ỔN. TUYỆT. DUYỆT.

ĐÚNG. DẠ. ĐƯỢC. CÓ. VÂNG. RỒI. Ừ. PHẢI. ĐỒNG Ý. CHẮC. ỔN. TUYỆT. DUYỆT.

ĐÚNG. DẠ. ĐƯỢC. CÓ. VÂNG. RỒI. Ừ. PHẢI. ĐỒNG Ý. CHẮC. ỔN. TUYỆT. DUYỆT.

ĐÚNG. DẠ. ĐƯỢC. CÓ. VÂNG. RỒI. Ừ. PHẢI. ĐỒNG Ý. CHẮC. ỔN. TUYỆT. DUYỆT.

ĐÚNG. DẠ. ĐƯỢC. CÓ. VÂNG. RỒI. Ừ. PHẢI. ĐỒNG Ý. CHẮC. ỔN. TUYỆT. DUYỆT.

ĐÚNG. DẠ. ĐƯỢC. CÓ. VÂNG. RỒI. Ừ. PHẢI. ĐỒNG Ý. CHẮC. ỔN. TUYỆT. DUYỆT.

ĐÚNG. DẠ. ĐƯỢC. CÓ. VÂNG. RỒI. Ừ. PHẢI. ĐỒNG Ý. CHẮC. ỔN. TUYỆT. DUYỆT.

ĐÚNG. DẠ. ĐƯỢC. CÓ. VÂNG. RỒI. Ừ. PHẢI. ĐỒNG Ý. CHẮC. ỔN. TUYỆT. DUYỆT.

ĐÚNG. DẠ. ĐƯỢC. CÓ. VÂNG. RỒI. Ừ. PHẢI. ĐỒNG Ý. CHẮC. ỔN. TUYỆT. DUYỆT.

ĐÚNG. DẠ. ĐƯỢC. CÓ. VÂNG. RỒI. Ừ. PHẢI. ĐỒNG Ý. CHẮC. ỔN. TUYỆT. DUYỆT.

ĐÚNG. DẠ. ĐƯỢC. CÓ. VÂNG. RỒI. Ừ. PHẢI. ĐỒNG Ý. CHẮC. ỔN. TUYỆT. DUYỆT.

ĐÚNG. DẠ. ĐƯỢC. CÓ. VÂNG. RỒI. Ừ. PHẢI. ĐỒNG Ý. CHẮC. ỔN. TUYỆT. DUYỆT.

TRI THỨC TỪ ÁNH SÁNG

Đừng nghĩ nhiều. Cứ “say YES” thôi.

 

Tham khảo ý nghĩa của các lá bài Work Your Light Oracle Cards

Nguyễn Hiếu


(4.64★ | 358 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời